Back to Top

Garantija

 

Garantijas noteikumi

____________________________

 

1. Garantijas ilgums
1.1. Garantijas ilgums ir 5 gadi. Garantijas termiņš stājas spēkā no mēbeļu uzstādīšanas/ nodošanas brīža;
1.2. Lai garantija būtu spēkā, klientam ir jāsaglabā pirkuma dokumenti- pirkuma čeks, pieņemšanas/ nodošanas akts un līgums., kuri tiek izsniegti projekta pieņemšanas/ nodošanas brīdī.

2. Produktu izmantošana
2.1. Ņemot vērā produktu specifikāciju, garantija attiecas tikai uz lietošanu mājas apstākļos;
2.2. Garantija nav spēkā, ja to izmanto profesionālos vai rūpnieciskos apstākļos.

3. Izņēmumi
3.1. Garantija neattiecas uz sadzīves tehniku, izlietnēm, ūdens maisītājiem, gaismas sistēmām un citām precēm, kuras nav ražojis Virtuves Electrolux. Sūdzības par šo ierīču bojājumiem ir jānodod preču ražotājiem.
3.2. Garantija nav spēkā, ja:

– ir radies standarta detaļu nolietojums;
– ir radušies bojājumi, neievērojot tehniskas apkopes un tīrīšanas procedūras, kā arī netika ievērotas lietošanas instrukcijā paredzētās prasības;
– ja radušies bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstoša produktu lietošana;
– ja trieciena vai negadījuma rezultātā ir radušies iegriezumi, skrāpējumi vai citi bojājumi;
– starpība starp krāsu paraugu un piegādāto produkta krāsu;
– ir radusies krāsu maiņa laika gaitā;
– ir radušies bojājumi, nepareizas uzstādīšanas, kuru veicis Pircējs, rezultātā
– ir radušies bojājumi, uzstādot neoriģinālus piederumus un rezerves daļas;
– ir radušies bojājumi, veicot remonta laikā no personāla, kas nav sertificēts;
– ir radušies bojājumi, kas radīti no citiem produktiem;
– ir radušies bojājumi, nepareizas elektro vai santehnikas sistēmu darbības dēļ.

4. Teritoriālie ierobežojumi
Šī garantija darbojas visās valstīs, kurās SIA Virtuves Electrolux uzstāda mēbeles.

5. Garantijas pieprasīšana
Garantijas remonta pieprasījums ir jāiesniedz rakstiski, norādot pieprasījuma iemeslu, ja iespējams – pievienojot fotogrāfijas.
Pircējam ir jāinformē SIA Virtuves Electrolux 20 (divdesmit) dienu laikā pēc defektu vai bojājumu atklāšanas.

6. Garantijas process
Pircējam ir tiesības pieprasīt preces garantijas remontu vai maiņu bez maksas šādos gadījumos:
– ja izvēlētais darbības virziens nav objektīvi iespējams vai, ja Virtuves Electrolux to uzskata par nesamērīgi dārgu, salīdzinot ar alternatīvu, Virtuves Electrolux izvērtēs produktu labot, ja tas ir iespējams;
– ja produkta izmaksas ir pārmērīgas, Virtuves Electrolux, aizstās produktu;
– Virtuves Electrolux būs tiesības aizstāt bojāto produktu ar jaunāku, līdzvērtīgas kvalitātes un saderīgu ar bojāto;
– remonts vai nomaiņas process tiks veikts saprātīgā laika intervālā pēc pieprasījuma saņemšanas.